Pas maar Toe!

Auteur: Alice van Noppen, in samenwerking met leerlingen van Viertaal
Methode: Training
Doelgroep: Voor kinderen van 10-16 jaar met spraaktaalproblemen (TOS, ASS, Slechthorend)
Individueel/groepsgewijs: groepsgewijs
Begeleiden met: Leerkracht

Doelstelling

Het doel is om kinderen te leren zichzelf op een positieve manier te presenteren, zodat zij in staat zijn om in het vervolgonderwijs (regulier of speciaal), of wanneer zij zich begeven in nieuwe situaties, te kunnen spreken over eigen kwaliteiten, beperkingen en behoeften. 

Inhoud

Door middel van acht (volgens het Activerende Directe Instructie [A.D.I.]-model) uitgewerkte lessen werken de leerlingen naar een presentatie toe waarin zij zelf vertellen wat hun kwaliteiten, hun beperkingen en hun behoeften zijn om goed te kunnen functioneren.

De diverse lessen zijn logisch opgebouwd en bevatten verschillende coöperatieve werkvormen, zoals “Tweetal Coach” en “Complimentjes gooien”. De lessen starten met een kringgesprek. Met behulp van de Pas maar toe! kaartjes (bijvoorbeeld: Ik kan goed tekenen; Ik hou van rust om mij heen)  worden de leerlingen uitgenodigd om te bedenken en/of te benoemen waar zij al goed in zijn, welke behoeften zij hebben en hoe hun medeleerlingen daarover denken. Vervolgens maken de leerlingen een woordweb over de diverse beperkingen (T.A.S.), daarna volgt een mindmap over hun eigen specifieke beperking (en hun ervaringen daarmee).

De leerlingen bedenken vervolgens zelf de vragen van een interview dat zij daarna bij elkaar afnemen. De gegevens worden verwerkt in een verslag. Het verslag wordt samengevat in een PowerPoint. De leerlingen presenteren deze PowerPoint aan elkaar waarbij zij elkaar op een positieve manier tips en tops geven. Tenslotte wordt het hele proces van de totstandkoming van de eindpresentatie geëvalueerd. De leerlingen zijn nu klaar om (met behulp van de materialen in hun T.A.S.-tas) in de nieuwe situatie zoals vervolgschool, werk of club, zichzelf optimaal te kunnen presenteren.

Een voorbeeldje

In de eerste les, het kringgesprek, gaan de leerlingen ontdekken waar zij goed in zijn en wat bij hen past. Door middel van de “Pas maar toe!”-kaartjes met daarop stellingen als “Ik kan goed dansen”, “Ik hou van grapjes maken”, “Ik kan goed voor mijzelf opkomen” en “Ik help graag anderen” komen de leerlingen er al pratende achter hoe zij zichzelf zien en hoe anderen hen zien.

Werkvormen

Groepsgesprekken, interviews, woordweb, mindmap, presenteren, coaching, sociale interactie